Euroforo Arasa de Miquel Abogados Barcelona
 • Logo_Twitter.jpg
 • Logo_Linkedin.jpg
 • Logo_YouTube.jpg
Síguenos
Etiquetas
Noticias recientes
Noticias destacadas

Nou impost sobre béns no productius de les societats. Generalitat de Catalunya.

La Generalitat de Catalunya ha aprovat un nou impost que afecta a les societats que tinguin “ bens no productius” amb la publicació de la Llei 6/ 2017 ja en vigor, en concret en l’exercici del 2017, l’impost es merita a 30 de juny 2017.


Encara no s'ha establert quin serà el període de liquidació de l'impost (previsiblement serà el 2018).


Segons la nova Llei el “bens no productius” són els que no estan afectes a cap activitat econòmica de l’empresa.


En concret, el nou impost pot afectar als seguents béns de les empreses:

 • Béns immobles

 • Vehicles superiors a 200 cavalls

 • Embarcacions de lleure

 • Aeronaus.

 • Objectes d’art amb un valor significatiu ( valor superior al que estableix la Llei del Patrimoni històric ) .

 • Joies

A qui afecta aquest nou impost? A les societats domiciliades a Catalunya i a les societats que tinguin “bens no productius” a Catalunya.


Cóm es valoren els bens objecte de tributació ?

 • El immobles pel valor cadastral.

 • El vehicles, les embarcacions i les aeronaus per el valor de mercat , bàsicament per les taules de valoració del vehicles usats, aprovades per la Generalitat.

 • Els objectes d’art pel valor de mercat.

No s’haurà de pagar aquest nou impost els següents béns de les empreses:

 • Tresoreria

 • Inversions financeres.

 • actius cedits com a retribucions en espècie.

 • Immobles llogats a preus de mercat als socis, persones vinculades.

El tipus impositius van del del 0,210% al 2,750%.


L'impost sobre els actius no productius es merita l'1 de gener de cada any. Si bé en l’exercici del 2017 es merita el 30 de juny.


El sistema de liquidació serà el de autoliquidació, pendent d’aprovació. La previsió és aquesta aprovació no es produeixi fins al 2018.


Es un nou impost que pot ser recorregut davant el Tribunal Constitucional.