Euroforo Arasa de Miquel Abogados Barcelona
  • Logo_Twitter.jpg
  • Logo_Linkedin.jpg
  • Logo_YouTube.jpg
Síguenos
Etiquetas
Noticias recientes
Noticias destacadas

Generalitat de Catalunya -  Nova llei de mesures fisicals – Nous tributs

Amb l’aprovació i publicació de la LLEI 5/2017, del 28 de març, de MESURES FISCALS, ADMINISTRATIVES, FINANCERES I DEL SECTOR PÚBLIC, s’han introduït modificacions tributàries significatives, la majoria en vigor a partir del 31 de març 2017.


TRIBUTS CEDITS


La modificació més important afecta a l’Impost sobre Transmissions Patrimonials (TPO).


S’estableix un tipus únic del 5% en TPO per totes les transmissions de bens mobles ( actualment el tipus impositiu és del 4%).


Per les transmissions d’immobles que tinguin un valor superior a un milió d’euros s’aprova una tarifa progressiva. Si la finca supera el valor de 1.000.000€, l’excés sobre aquest valor passa a tributar al 11% en lloc del 10%.


Els arrendaments d’habitatges del parc públic destinats a lloguer social es bonifiquen al 99%.

En relació a la tributació per AJD quan hi ha hagi renuncia i les operacions immobiliàries paguin, en lloc de ITP, el comprador passa a tributar al 2,5%, per AJD ( actualment la tributació per aquest concepte era del 1,8% ).


Impost sobre Donacions i Successions


L’arrendament d’immobles es considera activitat empresarial si per dur a terme la referida activitat, la societat té una persona contractada ( contracte laboral i jornada complerta) . Ja no és necessari disposar també d’un local destinat a la referida activitat Inmobiliaria.


TRIBUTS PROPIS


Destaca la creació de l’Impost sobre begudes ensucrades envasades (IBEE ).


Es grava el consum de begudes ensucrades i és exigible a Catalunya amb independència del lloc de fabricació.


El contribuent es la persona física o jurídica que subministra la beguda i s’estableix un règim de repercussió obligatòria al consumidor final.


Hi ha modificacions a l’Impost sobre els grans establiments comercial que passa a ser un impost estrictament ambiental. La base d’imposició serà el nombre de vehicles privats que accedeixen a aquests tipus d’establiments comercials.


En relació al sector turístic es modifica l’Impost sobre les estades en establiments turístics i s’incrementen les tarifes que afecten als habitatges turístics ( 2,25€ per nit a la ciutat de Barcelona ) i s’incorporen els creuers que estiguin amarrats a port per un temps inferior a les 12h.


També hi ha modificacions a l’Impost sobre els habitatges buits. La principal novetat es s’aplica un mínim exempt per habitatges de 150m2.


L’objectiu d’aquest augment d’impostos i de la introducció de les noves figures fiscals i és obtenir uns ingressos addicionals de 110 milions.